18 มีนาคม 2551

การจัดกลุ่กเด็กพิเศษ

การจัดกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การดูแล
จัดบริการ ให้การศึกษา หรือบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การจัดเด็กตามลักษณะความต้องการแบ่งเป็น 9 ประเภท คือ
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
5. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
6. เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
7. เด็กสมาธิสั้น
8. เด็กออทิสติค

ไม่มีความคิดเห็น: